BOTSCHAFT FÜR DIE WOCHE - MEDYTACJA TYGODNIA
P. Dr. Teodor Puszcz SChr
 


 
»Ich nähre euch mit dem,
wovon ich mich selbst ernähre.«

»...inde pasco, unde pascor...«

Augustinus Aurelius, Sermo 339, 4

 
»Karmię was tym,
czym sam żyję.«
 
 


Herz Jesu Statue
Tibidabo in Barcelona

Herz Jesu (A)

Das Hochfest Heiligstes Herz Jesu geht zurück auf die Anregungen der hl. Margareta Maria Alacoque (1647-1690) in Paray-le-Monial. Sie erhielt in Visionen (1673-1675) den Auftrag, das Herz-Jesu Fest und den Herz-Jesu-Freitag zu propagieren. Die erste Feier des Festes war 1688 unter Bischof Karl Franz von Coutances in der Seminarkapelle. Pius IX. schrieb es 1856 für die Gesamtkirche vor.
Das Evangelium des Hochfestes im Lesejahr A spricht zuerst den Dank Jesu an den Vater an (vgl. Mt 11, 25-27), dann macht Jesus folgende Aussage: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen (Mt 11, 28). Weiter gibt der Meister seinen Jüngern den guten Rat: Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütigt; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele (Mt 11, 29). Wenn Jesus hier vom Joch des Gesetzes (vgl. Sir 6, 24-25; 51, 26) oder vom Joch der Herrschaft des Himmels (vgl. Mt 21, 5) spricht, meint er, dass, sein Joch nicht drückt und seine Last ist doch leicht (vgl. Mt 11, 30). Weil Gott Vater sein Volk ins Herz geschlossen und ausgewählt hat (vgl. Dtn 7, 7 – aus der ersten Lesung), so darf der hl. Johannes sagen, dass Gott die Liebe ist und nicht wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat (1 Joh 4, 10). Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben (1 Joh 4, 11 – aus der zweiten Lesung). Das Herz auf der Brust wird oft als Symbol der Liebe Jesu zu den Menschen und seiner Hingabe in der christlichen Kunst dargestellt.

Der 512 Meter hohe Tibidabo ist (zusammen mit dem Montjuïc) einer der beiden Hausberge von Barcelona. Er ist der höchste Gipfel der Bergkette Serra de Collserola, die sich im Nordwesten Barcelonas zwischen den Flüssen Besòs und Llobregat erstreckt. Der Tibidabo ist beim normalen Wetter vom gesamten Stadtgebiet Barcelonas aus gut sichtbar und bietet einen Panoramablick auf die Stadt. Auf dem Tibidabo befinden sich die katholische Kirche Sagrat Cor, ein bekannter Freizeitpark und der markante Fernsehturm Torre de Collserola. Die Kirche Expiatori del Sagrat Cor (katalanisch für Sühnetempel des Heiligen Herzens) ist eine Kirche auf dem Gipfel des Berges. Sie entstand in verschiedenen Bauabschnitten zwischen 1902 und 1961 auf Grundlage eines Entwurfs des Architekten Enric Sagnier im neugotischen Stil nach dem Vorbild der Kirche Sacré-Cœur de Montmartre in Paris. Sie wird gekrönt von einer bronzenen Christusstatue, die mit ausgebreiteten Armen über die Stadt auf das Meer blickt. Mit einem Aufzug und über Treppen ist es möglich, bis zu einer Plattform unterhalb der Statue zu gelangen.
Der Name des Berges stammt aus einem lateinischen Bibel-Zitat im Zusammenhang mit der Versuchung Jesu durch den Teufel. Der Teufel führte Jesus auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht (Mt 4, 8). Dann bot er Jesus an: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest (Mt 4, 9). Im lateinischen Text heißt es: haec omnia tibi dabo si cadens adoraveris me. Vieles oder alles hat der Versucher Jesus geben wollen und doch Jesus ist derjenige, der den Menschen und der Welt alles gegeben hat – sich in seiner Liebe schenkte. Das ist die Zeit (19.-20. Jh.), in der mehrere Kirchen und Basiliken in der Welt dem Heiligsten Herzen Jesu gebaut und gewidmet wurden.

Ja, Herr, ich bin sehr müde
von der schweren Last
meiner Selbstsucht und
meiner Sünde.
O gütiges Herz des gütigen Herrn,
o demütiges Herz Gottes!
Verschaffe mit deine Ruhe,
Ruhe für die Seele (…)
Das Joch, das wir uns auflegen,
ist wahrlich ein schweres Joch.
Doch deine Last ist leicht
und drückt nicht.
Die Last der Sünde, die wir zu tragen versuchen,
ist eine schwere Last, Herr.
Aber du trägst sie für uns.
Gütiger Jesus, mein demütiger Herr,
gib, dass ich gütig und demütig bin,
ein gläubiges Abbild deiner selbst.
Gütig in Taten, demütig in Worten –
so bist du, mein Herr.
Mach mich auch gütig
(Robert L. Knopp. Das Evangelium beten. Unser heilender Gott-mit-uns. Das Matthäus-Evangelium. Paderborn 1999, S. 122-123).

Najświętszego Serca Pana Jezusa (A)

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa sięga propozycji św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690) z Paray-le-Monial. Otrzymała ona podczas wizji (1673-1675) zadanie propagowania święta Serca Jezusa i piątku Serca Jezusa. Pierwsze święto obchodzono w kaplicy seminaryjnej w 1688 roku za biskupa Karola Franciszka Coutances. Pius IX nakazał je w 1856 roku dla całego Kościoła.
Ewangelia uroczystości w cyklu czytań A mówi o dziękczynieniu Jezusa okazanemu Ojcu (por. Mt 11, 25-27), potem Jezus czyni następującą wypowiedź: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja wam dam wytchnienie (Mt 11, 28). Dalej Mistrz daje swoim uczniom dobrą radę: Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz (Mt 11, 29). Gdy Jezus mówi tutaj o jarzmie prawa (por. Syr 6, 24-25; 51, 26) albo o jarzmie panowania nieba (por. Mt 21, 5), to ma na myśli to, że Jego jarzmo jest łatwe do niesienia, a Jego ciężar jest lekki (por. Mt 11, 30). Dlatego, że Bóg Ojciec znalazł upodobanie w swoim narodzie i wybrał go (por. Pwt 7, 7 – z pierwszego czytania), to św. Jan może powiedzieć, że Bóg jest miłością i nie my umiłowaliśmy Boga, lecz On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy (1 J 4, 10). Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, to my również powinniśmy miłować się wzajemnie (1 J 4, 11 – z drugiego czytania). Serce na piersi Jezusa jest często przedstawiane w sztuce chrześcijańskiej jako symbol Jego miłości do ludzi i Jego ofiary.

Tibidabo, wysokie na 512 m (razem z Montjuïc) jest jedną z gór wokół Barcelony. Jest ono najwyższym szczytem pasma górskiego Serra de Collserola, które rozciąga się na północy Barcelony pomiędzy dwoma rzekami Besòs und Llobregat. Tibidabo jest przy dobrej pogodzie widoczne z całego miasta Barcelony i proponuje panoramiczny widok na miasto. Na nim znajduje się kościół Sagrat Cor, znany park rozrywki i znamienna wieża telewizyjna Torre de Collserola. Expiatori del Sagrat Cor (w j. katalańskim świątynia wynagrodzenia Najświętszemu Sercu) jest tym kościołem na szczycie góry. Powstawał on w różnych etapach budowy między 1902 a 1961 r. na podstawie projektu architekta Enric Sagnier w stylu neogotyckim na wzór kościoła Sacré-Cœur de Montmartre w Paryżu. Wieńczy go spiżowa statuała Chrystusa, która z rozpostartymi ramionami nad miastem spogląda na morze. Windą lub schodami można dotrzeć na platformę pod figurą.
Nazwa góry pochodzi z łacińskiego cytatu biblijnego o kuszeniu Jezusa przez Szatana. Diabeł wyprowadził Jezusa na bardzo wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata z całym ich przepychem (Mt 4, 8). Potem proponował Jezusowi: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz na kolana i oddasz mi hołd (Mt 4, 9). W tekście łacińskim czytamy: haec omnia tibi dabo si cadens adoraveris me. Wiele albo wszystko chciał kusiciel dać Jezusowi, a jednak Jezus jest Tym, który ludziom i światu dał wszystko – darował siebie z miłości. Jest to czas (XIX-XX w.), w którym wiele kościołów i bazylik na świecie zbudowano i poświęcono Najświętszemu Sercu Jezusa.

Tak, Panie, jestem bardzo zmęczony
od tego ciężkiego balastu
mojego egoizmu
i mojego grzechu.
O dobre Serce łaskawego Pana,
pokorne Serce Boga!
Daj mi wytchnienie,
wytchnienie dla duszy (...)
Jarzmo, które sobie nakładamy,
jest naprawdę ciężkim jarzmem.
Jednak Twój ciężar jest lekki
i nie uciska.
Ciężar grzechu, który próbujemy dźwigać,
jest ciężkim balastem, Panie.
Ale Ty dźwigasz go za nas.
Dobry Jezu, mój pokorny Panie,
spraw, abym był dobrym i pokornym,
wiarygodnym odbiciem Ciebie samego.
Dobry w czynach, pokorny w słowach –
taki jesteś mój Panie.
Uczyń także mnie dobrym

(Robert L. Knopp. Das Evangelium beten. Unser heilender Gott-mit-uns. Das Matthäus-Evangelium. Paderborn 1999, s. 122-123).

 
 
Archiv - Archiwum
Counter