»Ich nähre mit dem,
wovon ich mich selbst ernähre.«

»...inde pasco, unde pascor...«

Augustinus Aurelius, Sermo 339, 4

 
»Karmię was tym,
czym sam żyję.«

BOTSCHAFT FÜR DIE WOCHE - MEDYTACJA TYGODNIA
P. Teodor Puszcz SChr

 
 


Berufung der ersten Jünger (1869)

Edward Armitage (1817-1896),
Sheffield Galleries and Museums Trust (England).
Quelle: Die Bibel. In 200 Meisterwerken der Malerei. Neu-Isenburg 2006, S. 280.

5. Sonntag im Jahreskreis

Aus dem heutigen Evangelium erfahren wir von der Berufung der ersten Jünger (Lk 5, 1-11).
Edward Armitage (1817-1896), ein englischer Historienmaler, hat den berufenden Jesus und seine ersten Schüler auf seinem Bild von 1869 (Sheffield Galleries and Museums Trust) gemalt. Das Bild zeigt schon den Moment, als die zwei ersten Brüder Andreas und Simon, Jesus gefolgt, mit ihm zum Boot des Zebedäus gekommen sind. Der Maler hat sich hier doch an den Berichten der Evangelisten Matthäus und Markus gehalten (vgl. Mt 4, 18-22; Mk 1, 16-20). Auf dem Gemälde sehen wir Jesus, der die Brüder Jakobus und Johannes gerade anspricht. Im Boot ist der sitzende Vater der Fischerbrüder zu sehen und noch ein weiterer Mitarbeiter. Hinter dem Meister am Ufer des Sees stehen die zwei Söhne des Johannes. Lukas hat in seinen Bericht die Benutzung des Bootes des Simon durch Jesus für seine Predigt und den Fischfang, der das Erstaunen der Fischer hervorgerufen hat, eingebaut. Er erzählt, dass Simon die Söhne des Zebedäus zu Hilfe rief. Bei ihm ist der Andreas nicht mit Namen genannt, obwohl Simon in Pluralform spricht. Der Vater der Donnersöhne und seine Mitarbeiter sind überhaupt nicht erwähnt. Lukas beschließt seine Erzählung von dem Ereignis am See Gennesaret mit den Worten: Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach (Lk 5, 11).
Jesus wird später zu seinen Jüngern sagen: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt (Joh 15, 16a). Er sagt damit, dass seine Berufung ein Geschenk Gottes ist. Diese Berufung überschreitet die Grenzen dieser Welt und ist mit der Ablehnung durch sie verbunden. Weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt (Joh 15, 19b). Bei der Fußwaschung sagt der Meister über seine Schüler einiges voraus: Amen, amen, ich sage euch: Der Sklave ist nicht größer als sein Herr und der Abgesandte ist nicht größer als der, der in gesandt hat. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt. Ich sage das nicht von euch allen. Ich weiß wohl, welche ich erwählt habe, aber das Schriftwort muss sich erfüllen: Einer, der mein Brot aß, hat mich hintergangen (Joh 13, 16-18). Jesus zitiert hier den Psalmisten (vgl. Ps 41, 10) und zugleich bezieht diese Worte auf Judas. Auf die Frage Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? erwiderte der Meister: Habe ich nicht euch, die Zwölf, erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel (Joh 6, 70). Jesus erwartete von seinen Schülern nicht viel, nur den Glauben, das Vertrauen und die Treue. Sein Geschenk, die Berufung, hat einen Ziel: Frucht bringen (vgl. Joh 15, 16b).

O Jesus, großer Fischer der ganzen Welt,
fang auch mich, einen armen Menschen mir vielen Sünden -
sende mich aus, um für dich zu fischen!
(Robert L. Knopp. Das Evangelium beten. Unser mitleidender Erlöser. Das Lukas-Evangelium. Paderborn 2000, S. 63)

5 Niedziela Zwykła

Z dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się o powołaniu pierwszych uczniów (Łk 5, 1-11).
Edward Armitage (1817-1896), angielski malarz historyczny, namalował na swoim obrazie z 1869 roku Jezusa, powołującego swoich pierwszych uczniów (Sheffield Galleries and Museums Trust). Obraz ten ukazuje już moment, kiedy bracia Andrzej i Szymon poszli za Jezusem do łodzi Zebedeusza. Malarz przy swoim dziele opierał się jednak na relacjach Ewangelistów Mateusza i Marka (por. Mt 4, 18-22; Mk 1, 16-20). Na obrazie widzimy jak Jezus akurat zwrócił się do braci Jakuba i Jana. W łodzi dostrzegamy siedzącego ojca braci rybaków i jednego ze współpracowników. Za Mistrzem, na brzegu jeziora, stoją owi dwaj synowie Jony. Łukasz wkomponował w swój opis użycie przez Jezusa łodzi Szymona do nauczania, a także połów ryb, który wywołał zdumienie rybaków. Opowiada on, że Szymon poprosił o pomoc synów Zebedeusza. Nie wymienia on jednak imienia Andrzeja, chociaż Symon mówi w liczbie mnogiej. Ojciec Synów Gromu nie jest wogóle wymieniony, ani też jego współpracownicy. Łukasz kończy swoją relację o wydarzeniu nad jeziorem Genezaret słowami: Potem wyciągnęli łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim (Łk 5, 11).
Jezus powie później do swoich uczniów: To nie wy wybraliście Mnie, lecz Ja wybrałem was (J 15, 16a). W ten sposób mówi On, że Jego powołanie jest darem Bożym. To powołanie przekracza granice tego świata i jest związane z odrzuceniem przezeń. Wy jednak nie jesteście ze świata, gdyż wybrałem was z tego świata dla siebie. Dlatego świat was nienawidzi (J 15, 19b). Podczas umywania nóg Mistrz zapowiada coś swoim uczniom: Uroczyście zapewniam was: Sługa nie jest ważniejszy od swego pana ani posłaniec od tego, kto go posłał. Jeśli nawet wiecie to wszystko, szczęśliwi będziecie dopiero wtedy, gdy będziecie to spełniać. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, kogo wybrałem, lecz muszą się wypełnić słowa Pisma: Kto jadał ze mną chleb, uknuł podstęp przeciwko mnie (J 13, 16-18). Jezus cytuje tutaj psalmistę (por. Ps 41, 10) i odnosi te słowa do Judasza. Na pytanie Piotra: Panie, do kogo pójdziemy? Mistrz odpowiedział: Czyż nie wybrałem was Dwunastu? Jednak jeden z was jest diabłem (J 6, 70). Jezus oczekiwał od swoich uczniów niewiele, tylko wiary, zaufania i wierności. Jego dar - powołanie - ma swój cel, mianowicie przynieść owoce (por. J 15, 16b).

Jezu, wielki Rybaku całego świata,
złów także mnie, biednego człowieka z wieloma grzechami,
poślij mnie, abym łowił dla Ciebie
(Robert L. Knopp. Das Evangelium beten. Unser mitleidender Erlöser. Das Lukas-Evangelium. Paderborn 2000, s. 63).

 
 
Archiv - Archiwum
Counter
web design net-golum