BOTSCHAFT FÜR DIE WOCHE - MEDYTACJA TYGODNIA
P. Dr. Teodor Puszcz SChr
 


 
»Ich nähre euch mit dem,
wovon ich mich selbst ernähre.«

»...inde pasco, unde pascor...«

Augustinus Aurelius, Sermo 339, 4

 
»Karmię was tym,
czym sam żyję.«
 
 


Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigen Wasser fließen

Adolf Hyła Bild des barmherzigen Jesus (1947)
Pfingsten

Im Evangelium für Vorabend des Pfingstfestes lesen wir die Worte Jesu: Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen (Joh 7, 38). Jesus zitiert hier den Propheten des Alten Testaments und bezieht seine Worte auf sich. Und Johannes erklärt paar Jahrzehnte später: Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben (Joh 7, 39a). Ein ungewöhnliches Bild zum Pfingstfest möchte ich Ihnen heute vorstellen.  Ein erstes Bild vom Barmherzigen Jesus ist nach den Anweisungen der heiligen Schwester Faustyna Kowalska 1934 in Vilnius in der Werkstatt vom Eugeniusz Kazimirowski gemalt worden und befindet sich heute im Heiligtum der Barmherzigkeit Gottes in Vilnius. Das Bild, das wir vor Augen haben, ist vom Adolf Hyła gemalt und nach dem zweiten Weltkrieg dem Kloster in Kraków-Łagiewniki als Votivgabe durch jemand geschenkt worden.

Auf dem Bild sehen wir auferstandenen Jesus mit seinen Wundmalen. Mit der Rechten segnet er und mit der Linken zeigt er die Stelle, wo sein Herz am Kreuz durchbohrt wurde. Aus der Herzwunde strömen zwei Strahlen: ein roter und ein weißer. Jesus hat weißes Gewand und keine Schuhe an. Er macht den ersten Schritt zu mir. So hat ihn die Schwester Faustyna in einer Vision am 22.2.1931 gesehen. Ein Wort ist unten zu lesen: Jesus, ich vertraue auf Dich. Erstaunlich, wie diese Szene, die im 20. Jahrhundert im Bild festgehalten wurde, mit dem Wort aus dem Evangelium korrespondiert. Jesus ist zur einen Quelle des Wassers geworden. Wir wissen jetzt, dass es sich nicht um Wasser handelt. Gemeint ist der Heilige Geist, der über alle Menschen ausgegossen wurde (vgl. Joel 3, 1). Die Kirchenväter haben in dem Fließen von Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu am Kreuz die Sakramente der Kirche gesehen. Das steht gar nicht im Widerspruch zu dem Fließen des Geistes aus der Seite Jesu. Der Geist Gottes ist in jedem Sakrament am Wirken. Er ist unverzichtbar. Wenn die Kirche die Sakramente feiert und spendet, dann wiederholt sich das Fließen des Heiligen Geistes. Das haben gerade die Propheten des Alten Testaments gesehen: aus dem Unteren des Tempels strömte das Wasser in verschiedene Richtungen hervor und alles blieb am Leben: Dann fragte [Gott] mich: Hast du es gesehen, Menschensohn? Darauf führe er mich zurück, am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückging, sah ich an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. Er sagte zu mir: Dieses Wasser fließt in den östlichen Bezirk, es strömt in die Araba hinab und läuft in das Meer, in das Meer mit dem salzigen Wasser. So wird das salzige Wasser gesund. Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können und sehr viele Fische wird es geben. Weil dieses Wasser dort hinkommt, werden die Fluten gesund; wohin das Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben (Ez 47, 6-9), …eine Quelle entspringt im Haus des Herrn (Joel 4, 18), …an jenem Tag wird aus Jerusalem lebendiges Wasser fließen, eine Hälfte zum Meer im Osten und eine Hälfte zum Meer im Westen; im Sommer und im Winter wird es fließen (Sach 14, 8).

Versuchen wir drei Worte aus der Liturgie des Hochfestes zusammenzustellen. Beim Prophet Joel erfahren wir, dass der Geist Gottes über alle Menschen ausgegossen wird, und dass Söhne und Töchter werden Propheten sein, sogar Knechte und Mägde. Sie werden Zeugen sein (ein Prophet im biblischen Sinn ist ein Zeuge), die auf die großen Taten Gottes die Mitmenschen aufmerksam machen werden (vgl. Joel 3, 1-5). Jesus greift das Wort des Propheten auf und, von Durst und Wasser sprechend, spricht er vom Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollen (vgl. Joh 7, 37-39). Er stattet seine Jünger mit dem Geist aus und sendet sie in die Welt hinaus (vgl. Joh 20, 19-23). Mit der Gabe des Heiligen Geistes empfangen die ausgesandten Zeugen (Propheten) verschiedene Gaben, um in der Kirche von den großen Taten Gottes ständig Zeugnis zu geben. Sie sind aufgefordert weiterzugeben, was sie empfangen haben. Sie sind berufen, ihre Mitmenschen auf die Zeichen Gottes in der Zeit und in der Welt aufmerksam zu machen. Schließen wir uns der Schar der Zeugen und Propheten in der Geschichte und von heute an. Lassen wir uns in die Welt aussenden.

Herr Jesus, sende uns deinen Geist.
Herr, gib uns viele Gaben, die wir brauchen.
Herr Jesus, mache uns zu Propheten unserer Zeit.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

W ewangelii na wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego czytamy następujące słowa Jezusa: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza (J 7, 38). Jezus cytuje tutaj proroka ze Starego Testamentu i odnosi te słowa do siebie. A Jan wyjaśni dziesiątki lat później: A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego (J 7, 39a). Chcę dzisiaj przedstawić nietypowy, jak na Zesłanie Ducha Świętego, obraz. Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego został namalowany w pracowni Eugeniusza Kazimirowskiego w 1934 w Wilnie, według wskazań św. Siostry Faustyny Kowalskiej i znajduje się obecnie w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Natomiast obraz, który mamy przed sobą, został namalowany przez Adolfa Hyłę i po wojnie ofiarowany jako wotum klasztorowi w Krakowie-Łagiewnikach.

Na obrazie widzimy Jezusa zmartwychwstałego z widocznymi ranami. Prawą ręką błogosławi, a lewą pokazuje miejsce, w którym Jego serce zostało przebite na krzyżu. Z rany serca wychodzą dwa promienie: czerwony i biały. Jezus jest ubrany w białą szatę i jest boso. On wykonuje pierwszy krok moim kierunku. Tak Go widziała Siostra Faustyna w wizji 22.2.1931 roku. U dołu czytamy słowa: Jezu, ufam Tobie. Zadziwiające jest to, jak ta scena, uchwycona w XX wieku w obraz, koresponduje ze słowem z ewangelii. Jezus stał się źródłem Wody. Dzisiaj już wiemy, że nie chodzi o wodę. Chodzi o Ducha Świętego, który został wylany na wszystkich ludzi (por. Jl 3, 1). Ojcowie Kościoła w wypłynięciu krwi i wody z serca Jezusa widzieli sakramenty Kościoła. Nie stoi to wcale w sprzeczności z wypłynięciem Ducha z boku Jezusa. Duch Boży działa w każdym sakramencie. On jest nieodzowny. Kiedy Kościół sprawuje sakramenty, to wtedy powtarza się wylanie Ducha Świętego. To właśnie widzieli prorocy Starego Testamentu: spod świątyni wypływała woda w różnych kierunkach i wszystko pozostało przy życiu: Potem rzekł [Bóg] do mnie: „Czy widziałeś to, synu człowieczy?” I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A On rzekł do mnie: „Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu; będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione (Ez 47, 6-9), …z domu Pańskiego wytryśnie źródło (Jl 4, 18), …w owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód, połowa z nich popłynie do morza wschodniego, a połowa do morza zachodniego. I w lecie, i w zimie tak będzie (Za 14, 8).

Spróbujmy zestawić razem trzy myśli z liturgii dzisiejszej uroczystości. Od proroka Joela dowiadujemy się, że Duch Boży będzie wylany na wszystkich ludzi i synowie oraz córki będą prorokami, nawet niewolnicy i niewolnice. Oni będą świadkami (prorok w sensie biblijnym jest świadkiem), którzy zwrócą uwagę sobie współczesnych na wielkie dzieła Boże (por. Jl 3, 1-5). Jesus powołuje się na słowo proroka i mówiąc o pragnieniu oraz wodzie, mówi w gruncie rzeczy o Duchu, którego mają otrzymać wierzący w Niego (por. J 7, 37-39). On obdarza swoich uczniów Duchem i wysyła ich w świat (por. J 20, 19-23). Wraz z darem Ducha Świętego, posłani świadkowie (prorocy) otrzymują różne dary, potrzebne do ciągłego dawania świadectwa o wielkich dziełach Bożych w Kościele. Są oni wezwani do obdarowywania innych tym, co sami otrzymali. Są oni powołani do zwracania uwagi sobie współczesnych na znaki Boże w czasie i w świecie. Dołączmy do rzeszy świadków i proroków z przeszłości i teraźniejszości. Pozwólmy się wysłać w świat.

Panie Jezu, poślij nam Twojego Ducha.
Panie, daj nam wiele darów, tak nam potrzebnych.
Panie Jezu, uczyń z nas proroków naszych czasów.

 
 
Archiv - Archiwum
Counter