»Ich nähre mit dem,
wovon ich mich selbst ernähre.«

»...inde pasco, unde pascor...«

Augustinus Aurelius, Sermo 339, 4

 
»Karmię was tym,
czym sam żyję.«

BOTSCHAFT FÜR DIE WOCHE - MEDYTACJA TYGODNIA
P. Teodor Puszcz SChr

 
 


Sie bleiben nicht als Weisen zurück (Fol. 121v)

Miniatur - Perikopenbuch des Kuno von Falkenstein (Trier, Domschatz, Hs. 6)
6. Sonntag der Osterzeit

Es ist wirklich schwierig ein Bild zu dem heutigen Evangelium zu finden. Jesus verspricht Aposteln seine Fürbitte beim Vater, dass er ihnen den Geist der Wahrheit, den Beistand für immer, sendet. Sie bleiben nicht als Weisen zurück, weil Jemand zu ihnen kommt (vgl. Joh 14, 16-18). Er ist zum ersten Geschenk für die Glaubenden geworden (4. Hochgebet). Die Miniatur zum Pfingstfest aus dem Perikopenbuch (1380) des Erzbischof von Trier, Kuno von Falkenstein (Trier, Domschatz, Hs. 6, Fol. 121v) hat doch etwas mit dem Evangelium des 6. Sonntag der Osterzeit zu tun. Das Bild bleibt im Rahmen des Üblichen. Es ist in zwei Flächen geteilt.

Oben ist die Ausgießung des Heiligen Geistes dargestellt. In der Mitte Maria umgeben von neun Aposteln und zwei weiblichen Jüngerinnen. Sie haben, wie Maria, blaue Kleider mit dem bedeckten Kopf an. Sie alle sitzen auf felsigem Boden und über ihnen schwebt die Taube des Heiligen Geistes, aus dem mit Sternen bedeckten Himmel herabkommend. Eine Verbindung mit dem Geist Gottes ist sichtbar durch einen roten Faden, der zu jeder dargestellten Person geht. Das untere Feld stellt die Communis Vita (gemeinsames Leben) dar. Dieses Motiv ist auf vielen älteren Miniaturen zu sehen und hier ist es auch der Fall. Um ein steinernes Gefäß im Zentrum, das auf dem gleichen Boden wie oben steht, scharen sich Männer und Frauen, Menschen und Tiere. Die Menschen holen sich aus dem Sammelgefäß, das zu einem Brunnen geworden ist, aus dem das Wasser des Lebens überströmt, Hostien als Speise für das ewige und gemeinsame Leben. Auf anderen Miniaturen sind es Goldkugeln. Eine Frau und ein Mann, sogar ein Hund, trinken von dem Wasser. Die Menschen sind unterwegs: zwei haben Hüte an, einige verkürzte Gewänder und Schuhwerk an. Die Hostien und die Beischrift communis vita auf dem Brunnen helfen uns die Deutung des Geschehens zu entziffern. Sie deuten auf Vita communis der Eucharistie oder auch auf die Gütergemeinschaft der Urkirche (vgl. Apg 4, 32-37). Das Leben wird noch durch die Pflanzen auf dem Boden angedeutet.
Jesus spricht zu den Aposteln vom Leben: ...ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet (Joh 14, 19). Petrus sagt, dass Jesus, dem Geist nach, lebendig gemacht worden ist, obwohl er, der Gerechte, für die Ungerechten und Sünder ein einziges Mal gestorben ist (vgl. 1 Petr 3, 18). Der Lebende, Jesus Christus, schenkt durch seinen Geist, der lebendig macht, das Leben den Gläubigen. Gerade das will uns das Bild vermitteln, wenn wir es von oben nach unten betrachten. Von dem geheimnisvollen Leben des Glaubens und der Gnade, durch das Wort der Apostel und ihre Taten, berichtet uns die Apostelgeschichte (vgl. Apg 8, 5-8. 14-17). Die christlichen Gemeinden leben von dem Geist Gottes, der Leben spendet, wenn sie treu dem Wort Christi bleiben und zum Tisch des Herrn kommen.

Herr, dein Geist der Wahrheit möge uns belehren,
Herr, dein Geist der Gemeinschaft möge uns zusammenhalten,
Herr, dein Geist des Lebens möge bei uns bleiben.

6 Niedziela Wielkanocna

Jest naprawdę trudno znaleźć obraz do dzisiejszej ewangelii. Jezus obiecuje Apostołom wstawiennictwo u Ojca. Zapowiada zesłanie im Ducha Prawdy, Pocieszyciela na zawsze. Oni nie pozostaną sierotami, ponieważ Ktoś przyjdzie do nich (por. J 14, 16-18). On stał się pierwszym darem dla wierzących (IV Modlitwa eucharystyczna). Miniatura na uroczystość Zesłania Ducha Świętego z ewangelistarza (1380) Kuno von Falkenstein, arcybiskupa Trewiru, (Trier, Domschatz, Hs. 6, Fol. 121v) ma jednak coś wspólnego z ewangelią 6 Niedzieli Wielkanocnej. Nasz obraz mieści się w ramach powszechnie przyjętych dla tego typu. Został on podzielony na dwa pola.

U góry zostało przedstawione Wylanie Ducha Świętego. W centrum widzimy Maryję, otoczoną przez dziewięciu Apostołów i dwie uczennice. Są one ubrane w niebieski strój z nakrytą głową, jak Maryja. Wszyscy siedzą na skale, a nad nimi unosi się gołębica Ducha Świętego, wychodząca z gwieździstego nieba. Łączność z Duchem Bożym została zaznaczona przez czerwoną nitkę, dochodzącą do każdej z osób.
Dolne pole wypełnia communis vita (życie wspólnotowe). Ten motyw spotykamy także w wielu starszych miniaturach. Wokół kamiennnego naczynia, stojącego w centrum i na tym samym gruncie co wyżej, zgromadzili się mężczyźni i kobiety, ludzie i zwierzęta. Ludzie wybierają z tego naczynia, wypełnionego wodą i przypominającego źródło, hostie, jako pokarm na wieczne i wspólne życie. Na innych miniaturach możemy zobaczyć w tym miejscu złote kule. Kobieta i mężczyzna, a nawet pies, piją wodę. Ludzie ci są w drodze: dwoje ma kapelusz na głowie, a inni skrócone stroje i buty na nogach. Hostie i napis na źródle communis vita pomagają nam odczytać znaczenie tego wydarzenia. Wskazują one na wspólnotę Eucharystii lub na wspólnotę dóbr w pierwotnym Kościele (por. Dz 4, 32-37). Życie symbolizowane jest dodatkowo przez rośliny na gruncie skalistym.
Jezus mówi do Apostołów o życiu: ...wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie
(J 14, 19). Piotr natomiast powiedział, że Jezus został powołany do życia Duchem. Chociaż sprawiedliwy, raz umarł za grzechy niesprawiedliwych (por. 1 P 3, 18). Jezus Chrystus, jako Żyjący, obdarza życiem wierzących przez Ducha Ożywiciela. Taka jest właśnie wymowa naszego obrazu, jeśli się go z góry w dół medytuje. Dzieje Apostolskie opowiadają nam o pełnym tajemnic życiu wiary i łaski, budzącym się poprzez słowa i czyny Apostołów (por. Dz 8, 5-8. 14-17). Wspólnoty chrześcijańskie żyją Duchem Ożywicielem, gdy pozostają wierne Słowu Chrystusa i gdy przychodzą do Stołu Pańskiego.

Panie, niech Twój Duch Prawdy nas poucza,
Panie, niech Twój Duch wspólnoty nas scala,
Panie, niech Twój Duch Ożywiciel pozostanie znami.

 
 
Archiv - Archiwum
Counter
web design net-golum