»Ich nähre mit dem,
wovon ich mich selbst ernähre.«

»...inde pasco, unde pascor...«

Augustinus Aurelius, Sermo 339, 4

 
»Karmię was tym,
czym sam żyję.«

BOTSCHAFT FÜR DIE WOCHE - MEDYTACJA TYGODNIA
P. Teodor Puszcz SChr

 
 


Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben

Ein modernes Bild zu dieser Aussage
5. Sonntag der Osterzeit

Zur Abwechslung möchten wir heute ein modernes Bild betrachten. Die Kernaussage Jesu aus dem heutigen Evangelium: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben (Joh 14, 6a) lässt sich nur schlecht in ein Bild fassen. Sie hat die Künstler nie so richtig inspiriert. Das ist das einzige Bild, das ich zum Evangelium des 5. Sonntag der Osterzeit passend empfunden habe. Diagonal durch das Bild zieht sich ein weißer Streifen, der einen Weg darstellt. Rechts und links von ihm sind goldene und blaue Bäume zu sehen. In der oberen linken Ecke sehen wir die leuchtende Gestalt Jesu. Er zeigt mit seinem Finger auf eine geöffnete Tür, in der die Hand Gott-Vaters in einem goldenen Kreis thront. Seit dem Mittelalter ist sie das Symbol für die erste Person des Dreifaltigen Gottes. Die Tür ist ebenso blau, wie die Bäume. Das rot-schwarze Feld bedeutet die Mühen des menschlichen Lebens auf Erden (vgl. Gen 3, 16-19). Die goldene und blaue Farbe weisen auf das Leben im Himmel auf, das ein Ziel des Menschen ist (vgl. Gal 6, 8; 1 Tim 6, 12). Die Gestalt Jesu wird umfangen durch die grüne Farbe, eine Farbe für die Hoffnung.

Das Bild vermittelt uns im Ganzen die Botschaft Jesu: niemand kommt zum Vater außer durch mich (Joh 14, 6b). Im Haus des Vaters ist Platz für jeden von uns, Jesus hat ihn für uns vorbereitet. Er will, dass wir dort sein sollen, wo er ist. Das erfahren wir aus dem Gespräch mit den Aposteln. Jesus sagt provozierend: Den Weg dorthin kennt ihr (Joh 14, 4). Thomas ist diesmal derjenige, der die Unwissenheit aller laut ausspricht. Und weil die Rede vom Vater ist, will Philippus den Vater sehen. Als Antwort bekommt er die Lehre von der Verbundenheit des Sohnes mit dem Vater und von den Worten, die nicht allein vom Sohn stammen, sowie von den Werken, die nicht ohne den Vater geschehen. Alle anderen hören zu. Jesus identifiziert sich mit dem Vater: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen (Joh 14, 9b), sagt er. Durch das Identisch-werden mit dem Vater, erleichtert er uns das Denken, Glauben und Sprechen von ihm. Er ist der Weg zum Vater. Das bedeutet: keiner kann zum Vater gelangen und Jesus gleichzeitig ignorieren. Das Bild zeigt uns deutlich: Jesus ist selbst zum Weg geworden, der nur in der Wahrheit begangen werden will, damit wir an dem wahren Leben Anteil haben.

Jesus, du bist der Weg zum Vater.
Jesus, du bist mit uns auf unseren Wegen.
Jesus, wir wollen in Wahrheit zum Leben gelangen -
helfe uns!

5 Niedziela Wielkanocna

Dla odmiany chcemy dzisiaj medytować nad współczesnym obrazem. Podstawową wypowiedź Jezusa z dzisiejszej ewangelii: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem (J 14, 6a) niełatwo da się przedstawić w obrazie. Ona nigdy tak naprawdę nie inspirowała artystów. To jest jedyny, moim zdniem, pasujący obraz do ewangelii 5 Niedzieli Wielkanocnej. Po przekątnej obrazu rozciąga się, podobny do drogi, biały pas. Po prawej i lewej stronie drogi widzimy złote i niebieskie drzewa. W lewym górnym rogu zauważamy świetlaną postać Jezusa. Pokazuje On swoim palcem na otwarte drzwi, w których tronuje ręka Boga Ojca w złotym kręgu. Od średniowiecza jest ona symbolem Pierwszej Osoby Trójjedynego Boga. Drzwi są również niebieskie, jak drzewa. Pole koloru czerwono-czarnego oznacza trudy ludzkiego życia na ziemi (por. Rdz 3, 16-19). Kolory złoty i niebieski symbolizują życie w niebie, jako cel człowieka (por. Gal 6, 8; 1 Tm 6, 12). Postać Jezusa jest otoczona zielonym kolorem, kolorem nadziei.

Cały nasz obraz przekazuje nam orędzie Jezusa: Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie (J 14, 6b). W domu Ojca jest miejsce dla każdego z nas. Jezus je dla nas przygotował. On chce, abyśmy byli tam, gdzie On jest. Tego dowiadujemy się z rozmowy z Apostołami. Jezus prowokacyjnie mówi: Znacie drogę, dokąd Ja idę (J 14, 4). To Tomasz jest tym, który głośno wypowiada niewiedzę wszystkich. Ponieważ jest mowa o Ojcu, dlatego Filip chce zobaczyć Ojca. Jako odpowiedź otrzymuje naukę o łączności Syna z Ojcem, oraz o słowach, które nie pochodzą tylko od Syna i o czynach, które nie dzieją się bez Ojca. Wszyscy przysłuchują się tej rozmowie. Jezus identyfikuje się z Ojcem: Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca (J 14, 9b). Przez tę identyfikację z Ojcem ułatwia On nam myślenie o Nim, wiarę w Niego i mówienie o Nim. On jest drogą do Ojca. To oznacza, że nikt nie może dotrzeć do Ojca, ignorując jednocześnie Jezusa. Nasz obraz pokazuje nam wyraźnie, że Jezus sam stał się drogą, którą mamy kroczyć w prawdzie, abyśmy mieli udział w prawdziwym życiu.

Jezu, Ty jesteś drogą do Ojca.
Jezu, Ty jesteś z nami na naszych drogach.
Jezu, my chcemy w prawdzie dotrzeć do życia -
pomóż nam!

 
 
Archiv - Archiwum
Counter
web design net-golum